Have a question?
Message sent Close

UNDERVISNINGEN

UTFORSKENDE ARBEID

Utforskende arbeid er en arbeidsmetode innenfor montessori som tar utgangspunkt i en reell praktisk utfordring eller behov for ungdommen. Utforskende arbeid forener et praktisk arbeid med mer akademisk arbeid hvor alt teoretisk blir knyttet opp mot det praktiske arbeidet som skal utføres. Fag som norsk, matematikk, engelsk, naturfag med flere blir naturlig forent med det praktiske arbeidet. Dette gir ungdommen et utfordrende, meningsfylt og realistisk arbeid over en lengre periode. Miljøet skal tilby muligheter for utforskning av ulike fag via en praktisk tilnærming, både landbruk, forskning i naturen og sjøen som arena. 

TEMA/PROSJEKTUNDERVISNING

Ingen fag lever sitt eget liv på DMU. Vi har en holistisk undervisning hvor de forskjellige fagene er integrert der det er naturlig. Skoleåret er delt inn i perioder på 4 uker hvor elevene jobber ut i fra enten utforskende arbeid eller tverrfaglig temaarbeid med utgangspunkt i temaer fra samfunnsfag, naturfag og RLE. 

Vi arbeider etter trestegsmodellen hvor det er fokus på introduksjoner eller “key lessons” for ulike faglige elementer etterfulgt av en lengre periode hvor elevene fordyper seg innenfor egenvalgte temaer eller et praktisk prosjekt med utforskende arbeid. Under den siste uken presenterer ungdommene sitt produkt. Dette gjøres i form av presentasjoner, skriftlig arbeid, skuespill, modeller med mer. 

Leseseminarer danner et naturlig treffpunkt for ungdom og veiledere hvor tekster, romaner, filmer, utsagn med mer diskuteres i mindre grupper. Muntlig engelsk blir organisert gjennom leseseminarer og danner et viktig grunnlag for ungdommenes utvikling av språkferdigheter.  

SELVUTFOLDELSE

Ungdom har en sterk trang til å gi uttrykk for hvem de er og utvikle sin identitet og særpreg og ikke minst få lov til å utfolde seg gjennom egne interesser, men også oppleve mestring på nye arenaer. Selvutfoldelse er organisert på tvers av alderstrinn gjennom workshops der elevene deltar og selv organiserer, ulike kurs innenfor mange retninger som for eksempel kunst, musikk, håndverk, fysisk aktivitet, språk, matlaging, programmering/koding og drama.

MICROØKONOMIER

Et overordnet mål er å skape ungdom som i framtiden kan stå fram som ansvarsfulle og selvstendige individer i storsamfunnet, både økonomisk og sosialt. DMU ønsker å være et samfunn i miniatyr der ungdom og voksne erfarer å skape og drifte en felles økonomi. Eksempler på dette kan være:

  • eggproduksjon fra våre høner
  • produksjon av honning fra våre bikuber
  • utnyttelse av marine ressurser som tang og tare fra fjorden
  • guiding tours i vårt miljøbygg
  • utplassering i barnehage
  • kafédrift 
  • salg av selvproduserte produkter

Penger de tjener på dette forvaltes av ungdommene selv. Noe av pengene er øremerket 10. trinns turen. Ellers går inntektene til nye investeringer som kan fremme videre drift, utstyr som ungdommene ser behovet for i skolehverdagen med mer.