Have a question?
Message sent Close

VÅR VISJON

Vi setter oss høye mål, og vil stadig være i utvikling. For å nå målene er det viktig med innsats og samarbeid mellom personale, foresatte og elever. En nær kontakt med hjemmene og åpenhet fra skolen og barnehagens side er en viktig forutsetning for å nå målet.

Drøbak Montessori bygger på følgende hovedprinsipper:

Vår skole og barnehage er tuftet på en genuin respekt for, og tillit til, barnets iboende nysgjerrighet og kunnskapstørst. Vi tror at dersom barnet allerede fra begynnelsen tas hånd om på en riktig måte, tilpasset dets utviklingsnivå og behov, vil alle barnets skjulte muligheter ivaretas, og barnet vil få en rikere og mer allsidig personlighetsutvikling. Vi søker å ta vare på nysgjerrigheten og gi barnet tilgang på informasjon og eksperimenter som gjør det mulig for barnet å skaffe seg inngående og bred kunnskap, så vel som evne til å tilegne seg kunnskap og orientere seg i et skiftende samfunn.

Vi skal respektere hvert enkelt barn som et individ med et enormt potensiale for utvikling og læring – bare det får det rette læremiljø. Videre bygger vi på forståelsen av at å tilby et læringsmiljø, også må innebære en søken etter hele personen. Vi må forstå hvert enkelt barns psykiske, fysiske og mentale utvikling på hvert enkelt utviklingstrinn. Vi er alle unike personer – både voksne og barn. Vi skal respektere hverandres individualitet og lære å nyttiggjøre oss forskjellene slik at hver og en av oss får et utvidet perspektiv. Vi skal ikke forme elevene i vårt bilde, men hjelpe hvert enkelt barn i forhold til dets eget potensiale. Vi skal vise barna respekt – både i holdninger og handlinger. Til gjengjeld skal vi forvente at barna respekterer de voksne på samme måte. I alt vi gjør skal vi vise respekt for miljøet, kulturen og tradisjonene i vår og andres kulturer.

Bare et barn som føler seg trygt kan utvikle seg i forhold til sitt potensiale. Som voksne har vi alle et ansvar for å sikre et miljø som er trygt for barnet. Vi er også ansvarlige for å skape en kultur hvor hver og en føler seg trygg blant vennene. Vi aksepterer ikke mobbing eller dårlig oppførsel mellom barna. Vi mener det er viktig å møte ethvert tilløp til mobbing tidlig og med fasthet, og at vi derigjennom kan skape en varm tone mellom barna. Et miljø påvirkes av mange faktorer – også slike som ikke nødvendigvis hjem eller skole/barnehage har direkte innflytelse over. Det er likevel vår overbevisning at dersom hjem og skole/barnehage står sammen – kan vi, i vår streben etter å skape et varig godt miljø, oppnå meget. I et samfunn hvor grenser er utflytende vil vi møte på situasjoner hvor barna likevel bryter regler. Vi skal til enhver tid ha klare regler for hvilke følger dårlig oppførsel har. Slike følger må håndheves med respekt for det barnet det gjelder, slik at vi ikke ydmyker, men heller søker å gi barnet en forståelse for hvorfor det som ble gjort var galt.

Betydningen av estetikk og atmosfære må være oss bevisst i alt vi gjør. Bygningenes inngang, arbeidsrom og uteareale skal alltid være rene og ryddige. Vi står ansvarlig for å gi barna et miljø som de kan klare å holde pent og ryddig – bare når vi har tilbudt det, kan vi forvente at de klarer sin oppgave. Hvert barn skal føle seg velkommen hver dag. Et hyggelig inngangsparti, en følelse av ro i garderoben, et pent og lyst arbeidsrom og en vennlig hilsen fra personalet, er alle viktige aspekter for å gi barnet en god dag. Fordelen med en mindre skole og barnehage er at hele personalet kjenner hvert barn godt etter en rimelig tid.

Vi ønsker å skape et miljø hvor glede preger det vi gjør; glede over å lære, glede i lek og sosialt samvær, glede i å lykkes og i å se andre lykkes. Vi må søke å hjelpe barna å bygge vennskap med alle – ikke etablere for mange små klikker. Videre har vi en spesiell utfordring fordi vi er et lite miljø. Vi vil søke å finne aktiviteter som kan bygge bro mellom barna hos oss og andre deler av vårt lokalmiljø. For å skape en trygghet for de yngste barna har skolen en utvidet fadderordning. De eldste elevene får en del «assistent-oppgaver» i forhold til barna i barnehagen og de yngste barna i skolen. Hvert år vil personalet gjennomgå vår visjon og våre prinsipper. Målet med dette er både å vurdere våre resultater i forhold til visjonen og å se om noe mangler – eller ikke lenger er like relevant. I tillegg ber vi om evaluering fra foresatte etter hvert år slik at vi også får brukernes vurdering av hvordan vi lykkes i forhold til våre mål. Vi gjennomfører hvert år en detaljert vurdering. På de områdene hvor vi ser forbedringsmuligheter foretar vi forandringer. Barnehagen har daglig kontakt med foreldrene og både skolen og barnehagen har nært samarbeid med foreldrekontaktene.