Have a question?
Message sent Close

UNDERVISNINGEN

Et montessorimiljø syder av aktivitet og liv. Undervisningen gis som presentasjoner i små grupper, med for- og etterarbeid som gjøres individuelt eller i samarbeid med andre elever. Grupperommet er tilrettelagt med tilgang på læringsressurser i form av montessorimateriell, bøker og dataverktøy.

Det er rom for oppfølging både en til en og i små grupper innen det ordinære opplæringstilbudet, og det gis individuelle presentasjoner ved behov. Elevene har frihet til å velge seg arbeid og egne fordypningsoppgaver innenfor disse rammene.

Med frihet følger ansvar. Siden alle har samme frihet, har alle også ansvar for ikke å forstyrre andre i deres arbeid.

Eleven står i sentrum for alt arbeid i montessoriskolen. En montessorilærer fungerer som en veileder og observerer hver enkelt elev for å tilrettelegge undervisningen til hver enkelt elev på best mulig måte. Målet er at eleven får utfordringer i tråd med sine evner og ferdigheter. Da vil eleven oppleve mestringsglede og utvikle tro på seg selv.

KULTURFAG

Montessorilæreplanens “røde tråd” er universets og menneskets historie fra jordens skapelse og frem til i dag. Naturen og nærmiljøet benyttes i størst mulig grad. Elevene lærer på denne måten å verdsette sine nære omgivelser og utnytte de ressursene som ligger her. Det legges vekt på prosjektarbeid, tverrfaglig arbeid og læring i en naturlig setting. Skolen følger prinsippet med å presentere helheten før detaljene for å gi elevene forståelse for at kunnskapen ikke er fragmentarisk, men tvert imot henger sammen og skaper en helhet.

Læreren gir elevene kunnskap og verktøy for videre forskning gjennom presentasjoner, eksperimenter, studieturer, demonstrasjoner, fortellinger, montessorimateriellet og eksempler i gruppen. Presentasjonene er også basert på menneskets behov for å sortere, systematisere og kategorisere. Målet er å skape orden i kunnskapene for å kunne lage struktur, system og sammenheng mellom elementer og emner. Det historiske perspektivet skal alltid være tilstede. Dette gir elevene innsikt i at alt har sin plass og funksjon i universet samt den gjensidige avhengigheten som kjennetegner alt som lever. Når elevene utvikler forståelse for mangfoldet i naturen, kan denne erfaringen også videreføres til å utvikle forståelse og toleranse for menneskelig mangfold.

SKOLEHELSETJENESTE:

Helsesykepleier Anita Feiring, er tilgjengelig på onsdager. Hun kan også treffes på telefon957 12 982 og e-post Anita.feiring@frogn.kommune.no.

Helsesykepleier er en viktig samtalepartner for elever. Undervisning, samtaler, undersøkelser, oppfølging av vaksinasjon av elever kan gjennomføres etter samme retningslinjer som for øvrige helse- og omsorgstjenester.

ELEVENE ARBEIDER MED FØLGENDE HOVEDTEMA:

Skolen vektlegger også de praktisk-estetiske fagene. Musikk, kunst og håndverk og kroppsøving består av egne undervisningsøkter i siste innetid. I tillegg gis det rom for å integrere praktisk-estetiske aktiviteter i arbeidstiden på formiddagen, og knytte dem opp mot det øvrige faglige arbeidet. Skolen legger til rette for at elevene skal få anledning til å øve seg på å opptre for hverandre og et større publikum, både med dans, drama og musikk, for eksempel i forbindelse med morgensamlinger, foreldrepresentasjoner, avslutninger og skolekonserter.

Frognhallen på Seiersten er vår gymsal. Om vinteren går vi i tillegg på langrenn på golfbanen og skøyter på Sagajordet. I sommerhalvåret bruker vi gressbanene på Ullerud, badeparken og skolens egen skolegård med fotballbane. Elevene i 3., 4., 6. og 7. trinn har tilbud om svømming på Bølgen.

Skolen legger vekt på friluftsliv. Gruppe 1 har uteskole en formiddag i uken, mens Gruppe 2 er ute når det faller naturlig i forhold til læreplanen deres.

Montessoriskolene i Norge har en felles læreplan som et utviklet av Montessori Norge: Læreplan for montessoriskolen – fag og arbeidsmåter gjennom ti skoleår. Læreplanen er godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Læreplanen er et helhetlig læreplanverk som beskriver de pedagogiske grunnpilarene i montessoripedagogikken og inneholder komplette fagplaner for 1.-10. trinn.

I tillegg har Drøbak Montessori skole utarbeidet egne lokale fagplaner.

I forbindelse med fagfornyelsen, vil skolen ta i bruk Montessori Norges nye læreplan fra høsten 2020.

Fagplaner - gruppe 1:

Fagplaner - gruppe 2: