Have a question?
Message sent Close

SKOLEN OG FAMILIEN

Skolen legger vekt på et nært samarbeid med hjemmet. I den forbindelse sender skolen hver annen uke ut et ukebrev hvor det gis informasjon om hvilke tema man arbeider med, praktisk informasjon og mål for ukene.

Vi oppfordrer alle foresatte til å observere på skolen, slik at de får en større forståelse for arbeidsdagen til elevene. Avtale om observasjon gjøres med kontoret.

FORELDREMØTER

Det blir gjennomført foreldremøter to ganger i løpet av skoleåret, henholdsvis i september og februar. I tillegg inviteres alle kommende foresatte til elever på 7. og 8. trinn, til et informasjonsmøte i juni, sammen med eleven.

I samarbeid med FAU inviterer skolen alle foresatte til en temakveld, med fokus på f.eks Montessoripedagogikk, Nettvett, og andre temaer som berører unges oppvekstvilkår.

PLAN FOR GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring» (Opplæringsloven §9A-2)

Planen redegjør for skolens daglige arbeid og rutiner for utvikling av godt skolemiljø, samt hvordan vi arbeider med avdekking og tiltak i forbindelse med eventuelle krenkelser.

SE PLANEN HER

Årshjul for foreldrerådet og FAU ved DMU

Foreldrene til elever på Drøbak Montessori Ungdomsskole er representert i to fora knyttet til skolen. Alle foresatte som har elever ved Drøbak Montessori ungdomsskole er medlemmer av Foreldrerådet, mens Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en representant for foreldregruppen fra hvert trinn, og en personlig vararepresentant.

SE ÅRSHJULET HER

Dialog og samarbeid mellom foreldre og skole – til beste for elevene!

SKOLEHELSETJENESTEN

Skolehelsetjenesten ved helsesykepleier Kjersti M. Finsrud er på skolen mandager i lik  uke og hver onsdag.

Helsesykepleier bidrar med psykososiale samtaler og grupper, helserelaterte spørsmål, vaksinering, råd, undervisning/veiledning og samtaler med foreldre ved behov. Henvisning til andre kommunale tjenester som  familieteam, barneverntjenesten og psykisk helsetjeneste.

Helsesykepleier er med i skolens fellesskap og kan møte elevene der de er på en fleksibel måte.

Kontakt info :

Kjersti M. Finsrud
Tlf. 48127025 (08.00-15.30)
Kjersti.finsrud@frogn.kommune.no