Skolen legger vekt på et nært samarbeide med hjemmet. Skolen sender hver uke ut et ukebrev hvor det gis informasjon om hvilke tema man arbeider med, praktisk informasjon og mål for uken.

Vi inviterer også de foresatte til å observere i klasserommet. Dette kan avtales med kontoret. Foreldre eller andre voksne som besøker skolen bes sette seg inn i de retningslinjer som gjelder for observasjon. Det er viktig å huske at dette er barnas arbeidsplass, og at de ønsker å arbeide mest mulig uforstyrret.

FORELDREMØTER

Det blir gjennomført foreldremøter for begge grupper to ganger i skoleåret, henholdsvis i september og februar. I tillegg inviteres alle førskoleforeldre til et informasjonsmøte i mai, i forbindelse med førskoledagene hvor vi får besøk av høstens nye 1. trinns elever. På våren gjennomføres også et informasjonsmøte for foresatte til elever som skal begynne i gruppe 2.

PLAN FOR GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»(Opplæringsloven §9A-2)

Planen redegjør for skolens daglige arbeid og rutiner for utvikling av godt skolemiljø, samt hvordan vi arbeider med avdekking og tiltak i forbindelse med eventuelle krenkelser.

SE PLANEN HER

FORELDRERÅDET OG FAU

Foreldrene til elever på Drøbak Montessori skole er representert i to fora knyttet til skolen. Alle foresatte som har elever ved Drøbak Montessori skole er medlemmer av Foreldrerådet, mens Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en representant for foreldregruppen fra hvert klassetrinn, og en personlig vararepresentant.

Dialog og samarbeid mellom foreldre og skole – til beste for elevene!

FAU arbeider for:

  • at Drøbak Montessori skoles faglige grunnprinsipper og visjonsdokument er basis for foreldrenes engasjement
  • å skape god kontakt mellom hjem og skole
  • å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
  • å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Rammene for Foreldrerådet og FAU er nedfelt i et strukturdokument (link til pdf-vedlegg)

Representanter til FAU velges for 2 år av gangen og valget gjøres på det siste foreldremøtet for hvert klassetrinn/hver gruppe før sommerferien. Dette sikrer at FAU konstituerer seg allerede ved oppstarten av nytt skoleår. FAU velger selv leder og nestleder som sitter for ett år av gangen. FAU er representert på foreldremøtene og de sørger for at det skrives referat fra møtene.

REPRESENTANT I STYRET FOR DRØBAK MONTESSORI SKOLE AS

FAU utnevner en representant fra Foreldrerådet/FAU til styret i Drøbak Montessori Skole AS. Representanten sitter i 2 år av gangen.