Have a question?
Message sent Close

SKOLEN OG FAMILIEN

Skolen legger vekt på et nært samarbeid med hjemmet. I den forbindelse sender skolen hver uke ut et ukebrev hvor det gis informasjon om hvilke tema man arbeider med, praktisk informasjon og mål for uken.

Vi oppfordrer alle foresatte til å observere i grupperommet, slik at de får en større forståelse for arbeidsdagen til elevene. Avtale om observasjon gjøres med kontoret.

FORELDREMØTER

Det blir gjennomført foreldremøter for begge grupper to ganger i løpet av skoleåret, henholdsvis i september og februar. I tillegg inviteres alle førskoleforeldre til et informasjonsmøte i mai, i forbindelse med førskoledagene hvor vi får besøk av høstens nye 1. trinns elever. På våren gjennomføres også et informasjonsmøte for foresatte til elever som skal begynne i gruppe 2.

I samarbeid med FAU inviterer skolen alle foresatte til en temakveld, med fokus på f.eks Montessoripedagogikk, Nettvett, og andre temaer som berører barn og unges oppvekstvilkår.

I løpet av skoleåret inviteres foresatte til foreldrepresentasjon hvor elevene fremfører noe av det de jobber med på skolen.

Foresatte inviteres også til felles jul- og sommeravslutning.

PLAN FOR GODT PSYKOSOSIALT MILJØ

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring»(Opplæringsloven §9A-2)

Planen redegjør for skolens daglige arbeid og rutiner for utvikling av godt skolemiljø, samt hvordan vi arbeider med avdekking og tiltak i forbindelse med eventuelle krenkelser.

SE PLANEN HER

FORELDRERÅDET OG FAU

Foreldrene til elever på Drøbak Montessori skole er representert i to fora knyttet til skolen. Alle foresatte som har elever ved Drøbak Montessori skole er medlemmer av Foreldrerådet, mens Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) består av en representant for foreldregruppen fra hvert trinn, og en personlig vararepresentant.

Dialog og samarbeid mellom foreldre og skole – til beste for elevene!

FAU arbeider for:

  • at Drøbak Montessori skoles faglige grunnprinsipper og visjonsdokument er basis for foreldrenes engasjement
  • å skape god kontakt mellom hjem og skole
  • å legge forholdene til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene
  • å skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Rammene for Foreldrerådet og FAU er nedfelt i et strukturdokument (link til pdf-vedlegg)

Representanter til FAU velges for 2 år av gangen og valget gjøres på det siste foreldremøtet for hvert trinn/hver gruppe før sommerferien. Dette sikrer at FAU konstituerer seg allerede ved oppstarten av nytt skoleår. FAU velger selv leder og nestleder som sitter for ett år av gangen. FAU er representert på foreldremøtene og de sørger for at det skrives referat fra møtene.

DUGNAD OG ARRANGEMENTER

Det gjennomføres dugnad på skolen i oktober og mai, hvor det forventes at foresatte deltar. Barna er velkomne til å delta og FAU stiller med pølser, saft og kaffe.

Første søndag i advent arrangeres det Julemarked, hvor alle foresatte forventes å levere spiselig og uspiselige varer for salg. Julemarkedskomiteen informerer alle foresatte om dette i god tid.

17. mai er en stor festdag for barna, og foresatte ved skolen arrangerer leker, loddsalg, kakesalg mm. Arrangementet er åpent for alle!

REPRESENTANT I STYRET FOR DRØBAK MONTESSORI SKOLE AS

FAU utnevner en representant fra Foreldrerådet/FAU til styret i Drøbak Montessori Skole AS. Representanten sitter i 2 år av gangen.

SKOLEHELSETJENESTEN

Helsesykepleier, Vibeke Stokke, er tilgjengelig på mandager og torsdager. Hun kan også treffes på telefon 98 24 55 81 og e-post vibeke.stokke@frogn.kommune.no.

Helsesykepleier er ved siden av å være en viktig rådgiver i det smittevernfaglige arbeidet, en viktig samtalepartner for elever. Undervisning, samtaler, undersøkelser, oppfølging av vaksinasjon av elever kan gjennomføres etter samme retningslinjer som for øvrige helse- og omsorgstjenester.

Søknad om skolefri

Kvalitetsveileder

for Montessoriskoler og barnehager